N,AM,80V,6A,16W,27M,17J


$5.00 
  • Brand: MITSUBISHI
  • SKU: 2SC1945MITSUBISHI
  • Shipping: