P,VHF/UHF-V,=1850MHz


$1.50 
  • Brand: ATES
  • SKU: BF479ATES
  • Shipping: