2xRecorder-V,Ucc=3.5..12V


$3.25 
  • Brand: ROHM
  • SKU: BA3416BLROHM
  • Shipping: