872940238 872923063 Transistor 2SC FAMILY TRANSISTOR 2SC4116-YG


  • Brand: SONY
  • SKU: 8729402382SC4116-YG
  • Shipping: