NPN Silicon med pwr trans. 50V 3A 30W 400-1,200 ~5 MHz TO220AB SC-46 2-10A1A


$2.00 
  • Brand: TOSHIBA
  • SKU: 2SD1052TOSHIBA
  • Shipping: