N,HA,1500V,25V,250W,77J


$4.50 $6.00(-25%)
  • Brand: SANYO
  • SKU: 2SC3998SANYO
  • Shipping: