N,S,900V,6A,100V,15M,18J


$2.50 
  • Brand: SANYO
  • SKU: 2SC3153SANYO
  • Shipping: